Better Globe: Reseberättelse – Compte-rendu de voyage

Make someone happy

Alla bilderna från Afrika i det här inlägget är tagna av Robin Flint.
Toutes les photos prises en Afrique dans cet article ont été prises par Robin Flint.

I helgen bjöd jag på en annorlunda fika hemma hos mig. Jag hade bjudit in min vän Robin Flint för att berätta om sin resa till Kenya och Uganda inför några av mina vänner. Jag hade önskat att fler hade kunnat komma och lyssna på honom, men jag hoppas att jag får fler tillfällen att organisera liknande träffar igen, eftersom det var väldigt trevligt och intressant.
Ce week-end, j’ai invité des amis à venir goûter et écouter mon ami Robin Flint raconter son récit de voyage au Kenya et en Ouganda. J’aurais aimé que davantage de personnes aient pu l’écouter, mais j’espère pouvoir organiser d’autres rencontres, car ce fut une journée sympa et intéressante.

Hemma / Chez moi

Denna sommar (juli 2017) organiserade Better Globe en resa till Kenya och Uganda för att fler skulle få möjlighet att besöka Better Globes arbete på plats i Afrika. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att åka med i år, därför är jag väldigt glad att några av mina vänner och kollegor från Better Globe åkte dit och att jag kunde ta del av deras berättelser.
Cet été (juillet 2017), Better Globe a organisé un voyage au Kenya et en Ouganda pour permettre à plusieurs personnes d’avoir la possibilité de visiter les travaux de Better Globe sur place. Je n’avais malheureusement pas la possibilité de participer à ce voyage cette année, c’est pourquoi je suis contente que mes amis et collègues de Better Globe aient pu aller sur place et rentrer me raconter ce qu’ils ont vu.

De som var med på resan fick bl.a. besöka: Kiambere-plantagen, några av Better Globes kontraktodlare, Better Globes mikrofinansieringsbank, några skolor både i Kenya och i Uganda, Better Globes kontor i Nairobi och ett in vitro-laboratorium utanför Kampala i Uganda (det sist nämnda kommer jag inte att beröra i den här artikeln).
Ceux qui ont participé au voyage ont pu visiter entre autres : les plantations de Kiambere, les producteurs à contrat, la banque à micro-crédits de Better Globe, quelques écoles au Kenya et en Ouganda, le bureau de Better Globe à Nairobi et un laboratoire in vitro en dehors de Kampala en Ouganda (ce dernier, je ne vais pas en parler dans cet article).

***

Happy kidsNär man köper Better Globes donationspaket går 1,5€ till skolor inom organisationen Child Africa. Under resan besökte Robin några av dessa skolor som sponsras av Better Globe (i sponsring ingår bland annat att de skänker vattencisterner, renoverar skolor); Robin berättade för oss hur glada barnen var, trots att de nästan inte hade någonting. De hade bara en uppsättning kläder och hade gjort en fotboll av gamla trasor, men hoppade av glädje när besökarna kom.
Quand on achète le paquet donation de Better Globe, 1,5€ est donné à l’organisation Child Africa ; durant son voyage Robin a visité quelques-unes de ces écoles qui sont sponsorisées par Better Globe (la sponsorisation de Better Globe inclut en autre des dons de citernes d’eau et de restaurer des écoles) ; Robin nous a raconté à quel point les enfants étaient joyeux, alors qu’ils n’avaient pratiquement rien. Ils avaient seulement un ensemble de vêtements et avaient fabriqué un ballon de foot avec des vieux chiffons, mais sautèrent de joie quand les visiteurs sont arrivés. Fotboll / Balle de foot


Kids at schoolRobin visade oss en bild från en av skolorna i vilken det syntes många barn. När min väninnas dotter såg bilden, undrade hon om det bara var pojkar på den här skolan, eftersom hon tyckte att alla barn på bilden såg ut som pojkar, då de inte hade något hår på huvudet. Robin förklarade att det inte föreföll sig på det viset, utan det gick både flickor och pojkar på skolan, men att alla barn, oavsett kön, hade huvudet rakat, hade sin naturliga förklaring. Det är nämligen brist på vatten i dessa områden, och att tvätta och sköta långt hår, bland annat för flickorna, är alldeles för kostsamt, därför rakas alla barns huvud, så sparar man på vatten.
Robin nous montra une de ses photos prises dans une école, et sur laquelle on pouvait voir beaucoup d’enfants. Lorsque la fille de mon ami vit la photo, elle demanda si cette école était seulement une école pour garçons, car elle trouvait que tous les enfants sur la photo ressemblaient à des garçons, car ils n’avaient pas de cheveux sur la tête
. Robin nous expliqua que c’était une école mélangée, mais que tous les enfants, quel que soit le sexe de l’enfant, avait la tête rasée, car de prendre soin d’une longue chevelure pour les filles demande beaucoup d’eau, mais ils sont souvent en manque d’eau dans cette région, c’est pourquoi on rase la tête de tous les enfants, pour faire des économies d’eau.

Tack vare Better Globes sponsring på skolorna, har dessutom numera några skolor gjutet golv, i stället för jordstampat golv, så barnen slipper få damm och bakterier (som följer med dammet) in i lungorna och bli sjuka.
Grâce au sponsoring de Better Globe, certaines écoles ont maintenant un sol en béton, au lieu d’un sol en terre, les enfants évitent ainsi de respirer de la poussière et bactéries et de tomber malades.

Torkat flod / Fleuve asséchéRobin visade också bilder på en torkad flodbädd, där människor fick gräva efter vatten. Livet där nere handlar nästan bara om att överleva och ofta får barnen hjälpa till att hämta vatten. Tack vare Better Globes donationspaket, vilket inkluderar att 500 L vatten doneras, behöver barnen inte längre hjälpa till att hämta vatten, utan kan gå i skolan och få en utbildning.
Robin nous a aussi montré des photos d’un fleuve asséché, où les gens devaient creuser dans le lit du fleuve pour trouver de l’eau. Pour les gens qui vivent dans cette région-là, il s’agit pour eux de survivre et les enfants sont souvent obligés d’aider à aller chercher de l’eau. Grâce au paquet donation de Better Globe, 500 L d’eau sont offerts aux écoles, et les enfants n’ont plus besoin d’aider leurs parents à aller chercher de l’eau, et peuvent au contraire aller à l’école et recevoir une éducation.     

Schools vision

***

Better Globe bidrar verkligen till en bättre värld, inte bara för barnen, utan för de vuxna också. Tack vare de växande plantagerna skapas det arbetstillfällen; människor får ett arbete och blir självförsörjande och kan ta sig ur fattigdom. Dessutom går 1,5€ av summan från donationspaketet till Better Globes mikrofinansieringsbank, där människor kan ta ett mikrolån och t.ex. skaffa en ko eller en get, eller starta sitt eget företag, och kan på så sätt ta sig ur fattigdom också.
Better Globe contribue vraiment à créer un monde meilleur, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes.  Grâce à l’augmentation des plantations d’arbres, des offres d’emplois sont créées ; des gens obtiennent un emploi, deviennent indépendants et peuvent se sortir de la misère. Du paquet donation de Better Globe, vont 1,5€ en plus à la banque de micro-crédit de Better Globe, ce qui permet aux gens de faire des petits emprunts pour s’acheter une vache ou une chèvre, ou de créer leur propre entreprise, et peuvent aussi ainsi se sortir de la pauvreté.
Better Globes mikrofinansieringsbank

***

Plantage / Plantation   Plantage mangoträd / Plantation mangues  Plantage / Plantation

Better Globe anlägger inte bara stora plantager (Robin berättade att det tog en kvart att köra längs den ena plantagen, i skrivande stund är redan över en miljon träd planterade i Kenya och Uganda), utan de har också avtal med bönder. Better Globe hjälper till markägarna, som ofta inte har papper på att de äger marken, att få ordning på sina papper, så att de sedan kan skriva lagliga avtal med varandra. Därefter planterar bönderna träd på sin mark. I Kenya är det lag på att de som äger mark ska plantera träd på 10 % av markytan, därför planterar nu bönder träd för Better Globe, samtidigt som de kan plantera grödor mellan träden. Träden behöver inte stå så tätt, och eftersom träden bildar skugga kan det först växa gräs mellan träden, som när det dör ger näring till grödor som kan planteras mellan träden. Detta förhindrar dessutom att jorden eroderas och all mark kan utnyttjas till odling. När träden slutligen avverkas kommer bönderna också att ta del av vinsten från försäljning av virket.
Better Globe n’établit pas seulement d’énormes plantations (Robin nous raconta qu’il leur a fallu un quart d’heure en voiture à conduire le long d’une des plantations, au moment où je vous écris, il est déjà planté plus d’un million arbres au Kenya et en Ouganda), ils ont aussi des contrats avec des agriculteurs. Better Globe aide d’abord les propriétaires fonciers, qui souvent n’ont pas de papiers montrant qu’ils sont propriétaires, à mettre leurs papiers en ordre, afin qu’ils puissent conclure un accord légal. Ensuite, les agriculteurs plantent des arbres sur leur propriété. Au Kenya, il y a une loi qui oblige les agriculteurs à planter des arbres sur 10% de la surface de leur propriété, c’est pourquoi les agriculteurs plantent des arbres en association avec Better Globe, en même temps qu’ils peuvent cultiver le sol entre les arbres. Les arbres n’ont pas besoin d’être planté en rang serré, ils créent de l’ombre et de l’herbe peut pousser, qui quand elle se décompose apporte des nutriments aux cultures végétales. Cela empêche ainsi le sol de s’éroder et toute la terre peut être utiliser pour cultiver. Quand l’arbre est finalement abattu, les agriculteurs peuvent aussi recevoir une partie du gain due à la vente du bois.         

24  35

Mannen som håller i trädet i mitten på bilderna här ovan, är en av bönderna som har avtal med Better Globe. I klippet här nedan kan ni se en intervju med honom, då han intervjuades 2015 av Jan Bolmeson (intervjun är på engelska med engelsk undertext). Nu fick Robin träffa honom i år, 2017 och ta en bild. Smile Bakom honom kan ni se olika sorters träd planterade på hans mark, och några av hans odlingar mellan träden.
L’homme qui tient l’arbre sur les photos ci-dessus est l’un des agriculteurs ayant un contrat avec Better Globe. Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir une interview avec lui, lorsqu’il a été interviewé par Jan Bolmeson en 2015 (l’interview est en anglais, avec des sous-titres en anglais). Cette année en 2017, Robin l’a rencontré et l’a pris en photo. Smile Derrière lui, vous pouvez voir les différentes sortes d’arbres plantés sur sa propriété, et entre les arbres ses cultures.

***

Ett annat projekt som Robin berättade om, där Better Globes arbete är ett positivt samarbete och har en positiv inverkan på miljön, handlar om att Better Globe har planterat träd nära en kraftdamm. Detta förhindrar erosion och sand att komma in i turbinerna, tack vare träden som binder jorden.
Un autre projet, dont Robin nous a parlé, qui est un exemple positif du travail de Better Globe en coopération avec d’autres entreprises, et ayant un effet positif sur l’environnement, est que Better Globe a planté des arbres près d’un barrage. Cela empêche l’érosion et le sable de venir dans les turbines, grâce aux arbres qui retiennent la terre.

***

25  01  26

Robin besökte vidare det som kallas “nursery”, där över 600 000 trädplantor väntar på att sättas i jorden. Målet är att det i år (2017), ska planteras en miljon träd.
Robin a aussi pu visiter ce que Better Globe appelle la “nursery”, où plus de 600 000 plants d’arbres sont en attente d’être plantés. Le but est de planter un million d’arbres en 2017.

***

28  29  30

Slutligen berättade Robin vad som görs av virket från träden. Det görs bland annat parkettgolv, möbler och till och med en klocka, som Rino Solberg (Better Globes grundare) hade på sig.
Pour finir, Robin nous a raconté quels produits sont fabriqués du bois. Entre autres, le bois permet de fabriquer du plancher, des meubles et même une montre, que Rino Solberg (le fondateur de Better Globe) avait sur lui.

Här kan du läsa Robins egen berättelse på hans blogg (på engelska).
Ici, vous pouvez lire le propre récit de Robin sur son blog (en anglais)

***

infografik2016 svenska infografik2016 Français

Jag är otroligt stolt över att vara en del av det här projektet, som nu har funnits i över 10 år och som bara växer. Personligen köper jag träd och donationspaket varje månad, som ett månadssparande inför min pension. Jag har dessutom gett bort donationspaket i gåva till alla mina syskon (har fem syskon) och deras barn (har nio syskonbarn), till min guddotter och hennes mor, vilket är en present som gör och kommer att göra nytta flera gånger. Nu får människor arbete, träd planteras och barn får gå i skolan, och om några år kommer mina syskon, deras barn och min guddotter att ta del av vinsten från de träd de äger (i infografiken här ovan kan du se hur avkastningen fungerar, och i infografik här nedan kan du se vilken förväntad avkastning man kan få beroende på vilken sparform man väljer).  
Je suis vraiment fière de faire partie de ce projet, qui existe depuis 10 ans et qui continue de croître. Pour ma part, j’achète des arbres et un paquet donation chaque moi, comme une épargne mensuelle en vue de ma retraite. J’ai en plus offert des paquets donations à tous mes frères et sœurs (j’ai cinq frères et sœurs) et à leurs enfants (j’ai neuf neveux et nièces), ainsi qu’à ma filleule et à sa mère, ce qui est un cadeau qui est utile plusieurs fois. Aujourd’hui, des gens obtiennent un emploi, des arbres sont plantés, et des enfants peuvent aller à l’école, et dans quelques années, mes frères et sœurs, leurs enfants et ma filleule pourront profiter du rendement donné par les arbres dont ils sont propriétaires (sur le graphique ci-dessus vous pouvez voir comment le rendement fonctionne, et sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir auquel rendement s’attendre, en fonction de quelle épargne l’on choisit).

Månadssparande Svenska  Épargne par mois Français

När man köper ett donationspaket inkluderar det:
Quand on achète un paquet donation cela inclus:

   • 2 träd som ägaren får vinst av/2 arbres qui apportent un rendement au propriétaire
   • 2 donationsträd till behövande samhällen/2 arbres qui sont offerts à des communautés dans le besoin
   • 500 liter vatten till fattiga bönder/500 litres d’eau offerts à des paysans pauvres
   • 1,5 € för skolbyggnad / qui contribue à la création d’écoles et d’éducation des enfants
   • 1,5 € för mikrofinansiering / qui contribue à créer des micro-crédits

32

Jag önskar verkligen att du som har läst detta inlägg också vill följa mig och vara en del av Better Globe, allt för att vi alla ska få en bättre värld.
Je souhaite vraiment que vous qui avez lu mon article aussi veuille me suivre et faire partie de Better Globe, en sorte que nous ayons tous un monde meilleur.

Om du behöver hjälp, eller vill veta mer, kontakta mig på betterglobe@cecile.cc, eller köp träd redan idag här: http://korturl.com/BGreg24090. Du gör en god gärning, både för dig själv och för andra.
Si vous avez besoin d’aide, ou si vous voulez en savoir plus, contactez-moi à betterglobe@cecile.cc, ou bien achetez des arbres dès aujourd’hui ici (la langue du site peut être changée en anglais) http://korturl.com/BGreg24090. Vous faites une bonne action, pour vous-même, mais aussi pour les autres. 

Make someone happy

Red heart

Publicerat i Betterglobe, Bilder Photos | Lämna en kommentar

Söndagscafé i Staffanstorp 2/7 2017 kl.13

Söndag 2/7 kl.13 har Staffanstorps hembygdsförening öppet hus och visar sina samlingar. De har också hembakat och kaffeservering.

https://www.hembygd.se/aktivitet/id/30210

Vill du träffa mig och träna på svenska, är det ett ypperligt tillfälle. Smile

Hoppas vi ses i Staffanstorp på Brågarpsvägen 15 på söndag.

Publicerat i Språk-café | Lämna en kommentar

Terminens sista språk-café 17/6 2017

ProShot_20170617_133106

Idag var det vårens sista språk-café. Vi hade grillning och quiz. Det blev god mat och mycket skratt. Det blev vinstpriser till quizets vinnarlag, men varje besökare fick med sig en liten present också.

Tusen tack till alla mina besökare på språk-caféet. Det var väldigt trevligt!

Ha en underbar sommar, vi hörs för nya språk-caféer till hösten.

Red heart

ProShot_20170617_122451

ProShot_20170617_135647     WP_20170617_14_15_37_Pro_LI

Publicerat i Bilder Photos, Språk-café | Lämna en kommentar

Gud finns

De som inte vet att Gud finns är blinda.
Så många mirakel händer varje dag.
Både små och stora, och underbara.
Och alla ens böner blir alltid bönhörda.

Publicerat i Tankar Pensées | Lämna en kommentar

Det du ser hos andra – Ce que tu vois chez ton prochain

Häromdagen blev jag påmind om ett visdomsord:

“Det du ser hos andra finns hos dig själv.”

Till det skulle jag vilja lägga till: “Det du anklagar andra för, är det du egentligen gör själv.” vilket innebär att om någon anklagar dig för något, är det egentligen det de själva gör.
Häromdagen blev jag anklagad för att vara något som jag inte hade varit, medan det egentligen var den personen som anklagade mig för att vara det, som var det.
Det är inte alltid lätt, men jag försöker leva efter den här principen: “Döm inte, så skall ni inte bli dömda.” (Lukas 6, 37)
Så låt oss komma ihåg, innan man anklagar någon för något, måste man titta hos sig själv och se hur man är. Red heart

      L’autre jour, il m’est arrivé quelque chose qui m’a fait penser à ce dicton :

“Ce que tu vois chez les autres existe en toi.”

      À ceci, je voudrais rajouter: “Ce dont tu accuses un autre d’être, c’est ce que tu fais toi-même.” cela implique aussi que si l’on t’accuses de quelque chose, c’est en fait celui qui t’accuses qui le fait.
Il y a quelques jours, j’ai été accusée d’être quelque chose que je n’étais pas, alors que c’était en fait la personne qui m’accusait, qui était ce dont elle m’accusait.
Ce n’est pas toujours facile, mais j’essaie vivre d’après cette devise: “Ne jugez point, et vous ne serez point jugez.” (Luc 6, 37)
Alors rappelons-nous, avant d’accuser quelqu’un, regardons-nous d’abord à l’intérieur et voyons comment nous sommes. Red heart

Publicerat i Tankar Pensées | 1 kommentar